Przemocy Mówimy NIE!
Strona Główna »  Poprzednia strona »  Ogłoszenie o konkursie „Biała Wstążka” dla szkół

Ogłoszenie o konkursie „Biała Wstążka” dla szkół

KOMENDA MIEJSKA POLICJI W SUWAŁKACH

  POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

w SUWAŁKACH

oraz Urząd Miejski w Suwałkach

 w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Biała Wstążka”

OGŁASZA     KONKURS

skierowany do placówek oświatowych
 z terenu Miasta Suwałk i Powiatu Suwalskiego

głoszący ideę przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet/dziewcząt

 

pt.:  „Tato, synu - porozmawiajmy o mocy bez przemocy”

 

pod patronatem  Starosty Suwalskiego - Szczepan Ołdakowskiego

oraz  Prezydenta Miasta Suwałki - Czesława Renkiewicza

            

REGULAMIN KONKURSU

1.      Organizatorem Konkursu pt.: „Tato, synu - porozmawiajmy o mocy bez przemocy jest Komenda Miejska Policji w Suwałkach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach oraz Urząd Miejski w Suwałkach.

2.      Konkurs adresowany jest do wszystkich typów szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowych położonych na terenie Powiatu Suwalskiego i Miasta Suwałki.

3.      Cele konkursu:

·         rozwijanie i kształtowanie postaw bez używania przemocy, szczególnie wobec kobiet i dziewcząt;

·         zapoznanie z ideą kampanii „Biała Wstążka”;

4.   Przedmiotem oceny będą reportaże (w formie prezentacji multimedialnej lub  filmu) ze  zrealizowanej na terenie instytucji kampanii Białej Wstążki. Czas trwania prezentacji do 5 minut.

5.  Każda placówka może złożyć tylko jedną pracę.

 

 

      6.   Prace należy nadsyłać lub składać osobiście w siedzibie Komendy Miejskiej Policji
            w Suwałkach  (w pokoju nr 215) na adres:

Komenda Miejska Policji w Suwałkach

ul. Pułaskiego 26, 16-400 Suwałki

z dopiskiem „Konkurs  – Biała Wstążka”

7.   Termin składania prac upływa z dniem 12 grudnia 2014r. godz. 14.00

8.   Każda praca na odwrocie powinna mieć dołączoną metryczkę wykonaną według wzoru:

 Nazwa i adres placówki: ........................

 Telefon kontaktowy ...................... Adres mailowy placówki:........................
  Imię i nazwisko opiekuna:........................................ Telefon kontaktowy: .......................

 Imiona i nazwiska realizatorów pracy (liczba osób grupy inicjatywnej), wiek
 Tytuł pracy:..............................

 

 9.   Nagrodzone  zostaną 3 najlepsze prace, wszystkie wyróżnione dyplomami.

10.  Nadesłane prace stają się własnością organizatora i nie będą zwracane autorom.

11.  Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne ze zgodą na bezpłatne wykorzystanie prac przez organizatorów kampanii do publikacji własnych oraz w mediach, jak też  wyrażeniem zgody na wykorzystywanie oraz przetwarzanie  danych osobowych autorów prac (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)

12.  Publiczne ogłoszenie wyników nastąpi dnia 17 grudnia 2014r. wraz z wręczeniem wyróżnień  podczas  Konferencji podsumowującej Kampanię Białej Wstążki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej o godz. 12.00.  Laureaci zostaną uprzednio telefonicznie powiadomieni o przyznanym wyróżnieniu. Ogłoszenie zamieszczone zostanie również na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach www.suwalki.policja.gov.pl 

13.  W dniu 24.11.2014r. O godz. 12:00 w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach przy ul. Pułaskiego 24 odbędzie się spotkanie inaugurujące kampanię, podczas którego zostaną przekazane plakaty, ulotki oraz białe wstążki - propagujące założenia kampanii – zapraszamy przedstawicieli instytucji oświatowych do udziału w inauguracji.

14.  Koordynatorem konkursu jest specjalista Wydziału Prewencji – Beata Andruczyk,
nr kontaktowy – 87 5641452.

 


© 2014 PCPR Suwałki

  Tworzenie stron internetowych ONAVI